Monday, September 6, 2010

RUJUKAN


Buku
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, (2009) Murid Dan Alam Belajar, Siri Pendidikan Guru, Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Asmah bt. Hj. Ahmad, ( 1989 ), Pedagogi I, Siri Pendidikan Longman, Selangor, Longman Malaysia Snd. Bhd.
Atan Long (1986). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamarudin Hj. Husin. (2001). Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Subang Jaya: Kumpulan. Budiman Sdn. Bhd.

Internet
http://chenonnlife.blogspot.com/2009/02/implikasi-teori-teori-pembelajaran.html

No comments:

Post a Comment